top of page

Salgsbetingelser

Her kan du gjøre deg kjent med salgsbetingelsene til Sideslip som gjelder når du handler i vår nettbutikk, www.luftfartsfag.no. Disse betingelsene gjelder dersom du er kunde som privatperson.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.  

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.  

2. Partene

Selger er Sideslip, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. 

 

Informasjon om Sideslip: 

 

Org.nr. 993 430 757 

 

Sundliveien 28, 9325 Bardufoss 

sideslip@utsa.uit.no  

 

 

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegner i det følgende som kjøper/kjøperen. 

3. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunktet den blir sendt til kjøperen. 

 

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. 

4. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. 

 

Hvis ikke leveringstidspunktet fremgår av betalingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøperen uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

5. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angre- rettloven.  

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angre- retten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytids- dag forlenges fristen til nærmeste virkedag.  

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (e-post eller brev).  

Angrefristen begynner å løpe: 

  • Ved kjøp av enkelt stående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.  

  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.  

 

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opp- lysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.  

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. 

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.  

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesum- men til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

6. Retur

Varer som skal returneres til selger sendes til adressen nedenfor. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, og varen sendes med sporingsnummer til selger. 

 

Varen skal returneres til: 

Sideslip 

Sundliveien 28 

9325 Bardufoss

7. Reklamasjon

Reklamasjonsretten omfatter feil på produkter og ikke skader som for eksempel forårsakes av normal slitasje. 

 

Reklamasjon skjer via e-post til sideslip@utsa.uit.no. Legg alltid med bilder, informasjon om når feilen ble oppdaget samt en grundig beskrivelse av feilen. 

 

Selger forbeholder seg retten til i første omgang å rette feilen, eventuelt levere varen på nytt eller i siste instans gi deg pengene tilbake. 

 

En reklamasjon må skje innen rimelig tid og senest to år etter at forbrukeren overtok varen. Dersom varen, eller deler av den, ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år.

8. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn til domstolen, skal den avgjøres i kjøperens verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Opplysning om klagemulighet

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi en klage til: 
Forbrukerrådet 
Fred Olsens gate 1 
0152 Oslo 

Du kan og klage til Forbrukerrådet via www.forbrukerradet.no

bottom of page